×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ปรากฏดังนี้
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
1.1 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
1.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
1.2 รายวิชาที่หลักสูตรกำหนด 16 หน่วยกิต
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2.2 กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 8 หน่วยกิต
1.2.4 กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 31 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 51 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

 

pdf-bullet ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

Today 25

Month 721

All 195813

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher