×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2556 รวมถึงข้อมูลบริบทของพื้นที่ ความต้องการของประชาชน ทรัพยากร และสัมมาชีพในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ส่งเสริมความเข้มแข็งและชุมชนพึ่งตนเองได้ ผลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกร การสำรวจโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มครู นักเรียน ผู้ปกครอง กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดจนการทำประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน พบว่า การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการเกษตรแบบบูรณาการ (ทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผลิตที่คำนึงถึงสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมสัมมาชีพและการพึ่งตนเองได้ของชุมชน) เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น มีความเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและวิถีชีวิตที่ดีงาม แต่ทั้งนี้ ยังขาดการบูรณาการเข้ากับความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากร ประกอบกับการขับเคลื่อนธรรมนูญฅนอำนาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร จึงมีความเห็นที่ตรงกันว่า หลักสูตรนี้ควรเน้นการนำศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการร่วมกัน มีการบูรณาการด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม การท่องเที่ยวชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการบริหารจัดการ เป็นต้น ในการเรียนการสอนจะใช้วิธีการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงจาก “แปลงงานวิถีชีวิต” ที่สามารถสร้างผลิตผลได้เป็นเชิงประจักษ์โดยให้เครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีปราชญ์ท้องถิ่นร่วมเป็นอาจารย์พิเศษ ทั้งนี้ควรเน้นโจทย์ชุมชนในพื้นที่เป็นตัวตั้งในการทำงานวิจัย และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายชุมชนด้วย
 
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อบริบทพื้นที่และความต้องการของชุมชนสอดคล้องและเหมาะสมกับภูมิสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีกระบวนการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนอำนาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตรเพื่อสร้างสัมมาชีพและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
 
โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มพัฒนาหลักสูตร เมื่อปี 2555 จากนั้นดำเนินการเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 477 (9/2556) ในวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เมื่อได้รับการอนุมัติหลักการให้ดำเนินการเปิดหลักสูตรได้ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมและพัฒนาหลักสูตร จนได้หลักสูตรฉบับร่าง (มคอ.2, 3 และ 4) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 10 (10/2557) ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 และมีการปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรเพิ่มเติม จากนั้นได้นำเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 22/2557 ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จากนั้นนำเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 491 ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้หลักสูตรสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และเริ่มดำเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 4

Month 571

All 195663

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher