การจัดการความรู้คืออะไร ?

เครื่องมือ ( Tool ) เพื่อบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย 4 ประการ ประกอบไปด้วย

 1. บรรลุเป้าหมายของ งาน

2.บรรลุเป้าหมายของ คน

3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนา องค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ ( Learning Organization )

4. บรรลุความเป็น ชุมชน เป็น หมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน