ความเป็นมาของการจัดการความรู้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

Img

การจัดการความรู้...

การจัดการความรู้ เป็นสิ่งที่ทุกส่วนงานต้องดำเนินการ เช่นเดียวกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge management) ขององค์กรมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การใช้แนวคิดการจัดการความรู้เป็นฐานในการทำงาน สำหรับหน่วยงานใหม่อย่างโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ นั้น คณะทำงาน (คณะกรรมการ KM) ในชุดเริ่มต้น ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดการความรู้มาก่อน จึงต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อทำความเข้าใจกับแนวคิดในการทำงานที่ใช้การจัดการความรู้เป็นฐานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
ในปีแรก (2558) ได้เน้นกระบวนสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับบุคลากรในองค์กร โดยจัด โครงการ "การสร้างความยั่งยืนขององค์กรด้วยการจัดการความรู้" ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.นพ.อรรครินทร์ นิมมานนิตย์ เป็นวิทยากรภายนอก มาบรรยาย ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่ง ที่ทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ต่อการพัฒนาองค์กร
ในปีต่อมา (2559) ได้มีการปรับปรุงคณะทำงาน KM และเป็นความโชคดีที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ที่มีอาจารย์ใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งบางท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้าน KM ในหน่วยงานมาก่อน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดการความรู้ ทำให้ในปี พ.ศ. 2559 การทำงานของคณะกรรมการ KM มีเป้าหมายและมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ที่มุ่งเน้นที่จะใช้ KM เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการนำ KM ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานประจำของแต่ละคน
การดำเนินงานของคณะกรรมการ KM ในปีที่ 2 นี้จึงมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เน้นการสร้างระบบและกลไกในการทำงาน มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง เริ่มจาก มีการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับดับสูง (คุณเอื้อ) ของหน่วยงานเป็นอย่างดียิ่ง โดยทุกๆ ครั้งที่มีการจัดกิจกรรม KM ท่านรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ ท่านจะให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมแสดงความคิดเห็น กล่าวให้กำลังใจ กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ และการพัฒนางานเพื่อพัฒนาองค์กรของเราอยู่เสมอ การขับเคลื่อน KM เพื่อการพัฒนาองค์กร ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ในปี 2559 ประกอบด้วย กิจกรรมหลักๆ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ให้สามารถทำหน้าที่ facilitator ในการขับเคลื่อนองค์กรด้านการจัดการความรู้ได้
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกคน ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ในการพัฒนางาน และพัฒนาองค์กร โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง เพื่อให้ทุกคนได้เล่าถึงงานที่ตนเองรับผิดชอบ ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยเกื้อหนุนที่ต้องการ สิ่งที่ควรพัฒนา จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอดังกล่าว ทำให้ทุกภารกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพงานได้ชัดเจนมากขึ้น
3. การจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ประจำปี2559 ทุกภารกิจร่วมพัฒนางานของตนและใช้แนวคิดKM เป็นฐานในการดำเนินงาน และดำเนินการตามแผนอย่างเข้มข้น ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการ KM และบุคลากรทุกคน
4. การร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ และบุคลากรในองค์กร ในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานในแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้ KM เป็นฐาน
5. การสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร สามารถสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพและนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย

..... คณะกรรมการ .....