บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ รดน้ำขอพร
June 6, 2022
โครงการเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อสถาบัน ปีการศึกษา 2565
June 6, 2022

ศูนย์สุขภาวะครอบครัว

วันที่ 19 เมษายน 2565 ศูนย์สุขภาวะครอบครัว โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดการประชุมชี้แจงโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการเสียชีวิตในเด็กอายุตำกว่า 15 ปี ตามโครงการร่วมขยายผลงานพิเคราะห์สาเหตุการตายในเด็ก จากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฎิบัติจริงในชุมชน รอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ เพื่อให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบในพื้นที่ได้ร่วมค้นหาสาเหตุและขับเคลื่อนประเด็นความปลอดภัยในเด็กและเยาวชนต่อไป ทั้งนี้โดย นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มอบ อาจารย์ ดร. สุภาวดี พันธุมาศ และคณะ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

 

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร