บริจาคภายใต้โครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน”
June 6, 2022
ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำปลีก
June 6, 2022

ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา แก้วศรี ประธานสำนักบริการวิชาการและวิจัย อาจารย์ศิริรัตน์ อินทรเกษม ประธานสำนักวิชาการและหลักสูตร อาจารย์ยุวดี สารบูรณ์ และ อาจารย์รพีพรรณ สารสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ