×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ประสานความร่วมมือ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการเตรียมความพร้อมจัดทำแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่น

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ณ โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาวและโรงเรียนบ้านบาก ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ประสานความร่วมมือ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการเตรียมความพร้อมจัดทำแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่น
ภายใต้โครงการ "โครงการจัดทำแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ"
 

          มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา แก้วศรี และคณะทำงานโครงการจัดทำแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริ ร่วมประชุมปรึกษาหารือการประสานความร่วมมือ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการเตรียมพื้นที่จัดทำแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่น บริเวณชุมชนในเขตพื้นที่โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาวและโรงเรียนบ้านบาก ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งพระครูโอภาสจันทราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหนองขาม นายวรธรรม พิลาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว นายยงยุทธ นิลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก ครูอาจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในเขตพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

          โครงการจัดทำแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ มุ่งเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรให้กับชาวบ้านในชุมชนและนักศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันในด้านการวิจัย ปรับปรุงพันธุ์ และขยายพันธุ์ เพื่อสนองงานพระราชดำริของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)โดยให้ชุมชนนำมาปลูกดูแลและพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างอาชีพเสริมของชุมชน นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และบูรณาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อก่อเกิดประโยชน์ทุกฝ่ายต่อไป 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher