×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัด

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัด ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ออกพื้นที่ภาคสนาม รายวิชา อจกษ 221 การผลิตสัตว์เพื่อสุขภาวะ
ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัด ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ภาคสนามศึกษาเรียนรู้ในสถานที่จริงเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการผลิตโคอย่างครบวงจร เพื่อสร้างแรงจูงใจ และความเข้าใจให้นักศึกษาสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านการผลิตสัตว์ และการสร้างสหกรณ์ชุมชนได้ในอนาคต ซึ่งเป็นรายวิชา อจกษ 221 การผลิตสัตว์เพื่อสุขภาวะ ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัด ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher