×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

งานประชุมการขับเคลื่อนโครงการจัดทำแปลงรวบรวมสมุนไพรท้องถิ่นอำนาจเจริญ และพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU)

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ (ป่าดงบังอี่ ดงหัวกอง)

ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดการประชุมการขับเคลื่อนโครงการจัดทำแปลงรวบรวมสมุนไพรท้องถิ่นอำนาจเจริญ และพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือกับเครือข่าย จำนวน 5 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ วัดถ้ำแสงเพชร โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนอกแฝก และ โรงเรียนบ้านบาก ซึ่งทุกฝ่ายร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขึ้น โดยกำหนดภารกิจในความร่วมมือไว้ดังนี้

1.เพื่อเป็นการสนองงานพระราชดำริของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2.เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกอบรม สัมมนา และ จัดทำแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่น และพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย
3.ให้มีการร่วมมือกันในด้านการพัฒนาบุคลากร โดยการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และดูงานในหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกฝ่ายให้สูงขึ้นตลอดจนการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน
4.ให้มีการดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อสุขภาวะของประชาชน และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5.ให้มีการร่วมมือกันในด้านการบริการวิชาการจัดทำแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการวิจัย ปรับปรุงพันธุ์ และ เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยนำมาปลูกดูแลและพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างอาชีพเสริมของชุมชน นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และบูรณาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อก่อเกิดประโยชน์ทุกฝ่าย 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher