×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

พิธีมอบรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร

 

 
 
      โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560
เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา แก้วศรี ประธานคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเข้ารับโล่ห์รางวัล"สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560 ในงานพิธีมอบรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560 และประกาศนียบัตรเกียรติยศ "สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน" ระดับประเทศ ประจำปี 2560 โดยนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับส่วนงานที่ไดรับรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร
 
  
 
          มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม (COSHEM) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยขอความร่วมมือส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ช่วยกันพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายในส่วนงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งในปีนี้ มีส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกได้รับโล่รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560 จำนวน 5 ส่วนงาน ดังนี้
          1.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
          2.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          3.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
          4.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
          5.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 
ข่าว : นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น
ภาพ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher